ඉලක්ක කණ්ඩායමේ දරුවන්ගේ අනාවරණ පරීක්‍ෂණ ලකුණු පාසල් මට්ටමින් ලබා ගැනීම

Galle District Education Zone Matara District Education Zone Hambanthot District Education Zone
Galle Matara Hambantota
Ambalangoda Akuressa Tangalle
Elpitiya Deniyaya Walasmulla
Udugama Mulatiyana

3 comments:

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපිට ඇතුලත් වීම සඳහා මාර්ගගතව අයදුම්පත් ඉදිරිපත්කිිරිම 2020

2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විධ්‍යාපිට සඳහා මාර්ගගත අයදුම් පත් ඉදිරි පත්කිරීමේ පහසුකම දකුණු පළාත්අධඅධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධ දකුණු...